Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.phototools.sk, ktorého prevádzkovateľom je A.T. Shop s.r.o. Podmienky bližšie upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

Vymedzenie pojmov

 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Kupujúcim spotrebiteľom alebo spotrebiteľom je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a to ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou, či pri samotnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.
 • Ponuka je právne konanie smerujúce k uzatvoreniu zmluvy, pokiaľ obsahuje podstatné náležitosti zmluvy tak, aby zmluva mohla byť uzatvorená jeho jednoduchým a nepodmieneným prijatím a pokiaľ z neho plynie vôľa navrhovateľa byť zmluvou viazaný, bude ponuka prijatá.
 • Má sa za to, že návrh dodať tovar alebo poskytnúť službu za určenú cenu učinenú pri podnikateľskej činnosti reklamou, v katalógu alebo vystaveným tovarom je ponuka s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti podnikateľa plniť.

 

Kontaktné údaje

Názov: A.T Shop s.r.o
IČ DPH: SK4120264720
Sídlo: Borská 75, Plzeň 316 00

CZ: IČ: 26374757, DIČ: CZ26374757
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Plzni oddiel C, vložka 16257
Telefón: 0951 625 990
Email: info@phototools.sk

Kontaktná adresa: Na Šachtě 140, Sulkov - Líně 330 21
GPS: Loc: 49 ° 42'9.044 "N, 13 ° 16'36.591" E

Overenie údajov o predávajúcom tu .

  

Informácie

 • Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavnej chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov okrem nákladov na doručenie tovaru.
 • Informácie o prijímaných spôsoboch platby sú uvedenú tu.
 • Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby.
 • Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou nie je prijatím ponuky.
 • Kupujúci sa pri výbere tovaru nemôže odchýliť od ponuky predávajúceho. Pokiaľ kupujúci v objednávke uvedie iný tovar, než ktorý predávajúci ponúka, prípadne tovar s inými vlastnosťami, zmluva nevznikne. Predávajúci zároveň nemôže dodať iný tovar, než si kupujúci objednal, ibaže sa dohodnú inak.
 • Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.
 • Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 • Vzniknutá kúpna zmluva, resp. daňový doklad, bude uložený v elektronickom archíve a je Vám prístupná.
 • Obrázky pri tovare majú iba ilustračný charakter a nemusia odpovedať skutočnej podobe veci.

 

Doručovanie tovaru

 • Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ jednotlivý tovar neuvádza inú dobu dodania. Ak je pri tovare uvedené „skladom“, predávajúci tovar odošle najneskôr do dvoch pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa doporučuje, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.
 • V prípade poškodenia zásielky doporučuje predávajúci kupujúcemu spísať s dopravcom zápis o škode.
 • Doklady k tovaru, najmä daňový doklad, potvrdenie a certifikáty, predá predávajúci kupujúcemu ihneď pri prevzatí tovaru, v prípade technického problému na strane predávajúceho najneskôr do dvoch dní od prevzatia kupujúcim.
 • Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti z chybného plnenia a akým spôsobom môže kupujúci práva z nich uplatniť (Reklamačný poriadok).
 • Ceny dopravy a spôsob doručenia tu.
 • Predajca si vyhradzuje právo na zmenu prepravnej spoločnosti v zmysle zmeny zákazníkom zvoleného prepravcu (napríklad výmena zákazníkom zvolenej PPL za GEIS).
 • Ak je kupujúci v meškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu pre prevzatie, tovar vhodným spôsobom po jej uplynutí predať.
 • Náklady na uskladnenie a náklady zbytočného dodania tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutnej výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok z predaja.

 

Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

 • Pri zmluvách uzatvorených distančným spôsobom (na diaľku) môže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či prevedenia platby. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosti tovaru.
 • Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek pred dodaním tovaru.
 • Odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ predávajúcemu pošle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote.
 • Kupujúci spotrebiteľ nemusí uvádzať dôvod pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy/objednávky/predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.
 • Predávajúci je povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vrátiť čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia zmluvy a to rovnakým spôsobom akým platbu od kupujúceho spotrebiteľa prijal.
 • Ak kupujúci spotrebiteľ zvolil pri vrátení tovaru iný než lacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúkol, vráti predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia zmluvy je kupujúci spotrebiteľ povinný predávajúcemu poslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený (nie na dobierku) kompletne, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebovania či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru nesie kupujúci spotrebiteľ a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 • Ak je vrátený tovar poškodený, povinnosťou kupujúceho je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a odčítať ho od vrátenej čiastky.
 • Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči či pri zmluvách o poskytovaní služieb v oboch prípadoch za podmienky, že k splnení došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktoré bolo nenávratne zmiešané s iným tovarom alebo vyňaté z uzatvárateľného obalu a z hygienických dôvodov je nemožno ho vrátiť; pri dodávke zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, kde porušil kupujúci ich pôvodný obal; pri dodávkach novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určitom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákonu upravujúceho verejné dražby a pri zmluvách o oprave alebo údržbe vykonanej na mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť.
 • Formulár pre odstúpenie od zmluvy odošlete na kontaktnú adresu.

 

Práva a povinnosti z chybného plnenia

Akosť pri prevzatí

 • Pokiaľ ma prevzatý tovar v dobe, kedy kupujúci vec prevzal nedostatky (napr. nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, neodpovedá jeho množstvu, miere, hmotnosti alebo akosť neodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.
 • Kupujúci spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojich požiadaviek nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie je povahe vady neúmerné (najmä ak nie je možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vady alebo nové súčasti bez vady, ak sa vada týka len tejto súčasti.
 • Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci spotrebiteľ požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
 • Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
 • Predávajúci nie je povinný nárokom kupujúceho spotrebiteľa vyhovieť, pokiaľ sa preukáže, že kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
 • Pri predávanom použitom tovare predávajúci nezodpovedá za chyby odpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebovania. U vecí predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná. Miesto práva na výmenu má kupujúci spotrebiteľ v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

 

Zákonné práva za vady

 • Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo za vady, ktoré sa vyskytnú pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.
 • Kupujúci podnikateľ je oprávnený uplatniť právo za vady, ktorú mala vec pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví neskôr. Právo kupujúceho podnikateľa založí aj porucha vzniknutá neskôr, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.
 • Kupujúci je povinný oznámiť vadu predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť.
 • V tejto lehote je kupujúci spotrebiteľ oprávnený uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri vade, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnou či neodstrániteľnou):
  • Odstránením vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci
  • Bezplatné odstránenie vady opravou
  • Primeranou zľavou z kúpnej ceny
  • Vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy
 • Podstatné je také porušenie zmluvy o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala. Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci spotrebiteľ nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 • Ak sa vyskytne odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú poruchu alebo štvrtá pre odlišné poruchy) alebo má tovar väčší počet porúch (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci spotrebiteľ uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.
 • Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržania návodu k použití.

 

Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavky na spôsob vybavenia reklamácie.

 

 • Pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo (spôsob vybavenia reklamácie) si zvolil.
 • Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľnou.
 • Ak si kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
 • Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o jeho zakúpení). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného k oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený do vhodného obalu, aby nedošlo k jeho poškodení. Tovar by mal byť čistý a kompletný.
 • Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní rozhodnúť o reklamácií, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informácií o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi.
 • Reklamáciu kupujúceho spotrebiteľa, vrátane odstránenia vady, predávajúci zariadi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jeho uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim spotrebiteľom písomne nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
 • Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.
 • Predávajúci sa zaväzuje o vybavenie reklamácie kupujúceho informovať e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.
 • U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu spotrebiteľovi náhrada účelne vynaložených nákladov.

 

Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcemu spracované a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Sb.) za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, poprípade písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy.

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu:

Společnost: A.T. Shop s.r.o.
Sídlo/Bydliště:IČ: 26374757
DIČ: CZ26374757
Telefon: 773955447
E-mail: info@atshop.cz
Kontaktní adresa: Borská 75, 31600 Plzeň


Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie

Kupujúci berie na vedomie, že na účely uzavretia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zaistenie vyskladnenie a doručenie tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správcu spracuje a uchová v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo (prípadne doplniť ďalšie údaje, ktoré sa budú spracovávať - ​​platobné údaje atp. ).

 Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR plnenia zmluvy, ktorej členom je kupujúci.

 

Kategórie príjemcov / príjemci osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom než nasledujúcim činiteľom:

 

 1. zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov je dostupný tu , pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;
   
 2. prevádzkovateľovi portálu Heureka.cz za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je internetový obchod zapojený. Právnym základom pre spracovanie je v tomto prípade v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR oprávnený záujem správcu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom u správcu. Zasielanie dotazníkov sa týka všetkých kupujúcich, ktorí neodmietli zasielanie obchodných oznámení v zmysle § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti (č. 480/2004 Zb.), a je vykonávané po každom nákupe na internetovom obchode. Prevádzkovateľ portálu Heureka.cz je oprávnený odovzdanú e-mailovú adresu použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslanie dotazníka spokojnosti v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi dostupných tu: sluzby.heureka. sk / napoveda / podmienky-a-dolezite-dokumenty /. Proti zasielaní e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky nebude dotazník kupujúcemu ďalej zasielaný.

 

Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú na splnenie zmluvy (spracovanie objednávky, vyskladnenie a doručenie tovaru) a ďalej po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) či po dobu poskytnutej zmluvnej záruky.

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 31 zákona o účtovníctve (č. 593/1991 Zb.), Povinnosť uchovávať účtovné doklady a účtovné záznamy (faktúry) po dobu 5 rokov začínajúcich sa koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkajú (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2023). Správca má tiež povinnosť vyplývajúcu z § 47 zákona o správe daní a poplatkov (č. 337/1992 Zb.) uchovať faktúru po dobu 3 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť súvisiaca s faktúrou (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra na účely daňového konania uchovaná do konca roka 2021). Faktúra obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Pre plátcov DPH:

Kupujúci berie na vedomie, že správca má podľa § 35 zákona o dani z pridanej hodnoty (č. 235/2004 Zb.) povinnosť uschovávať daňové doklady po dobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli plnené (to znamená, ak nakúpite tovar v priebehu roka 2018, musí byť faktúra uchovaná do konca roka 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko a adresu.

Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

 Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa článkov 15 až 21 GDPR má právo:

 

 1. na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ďalej s prihliadnutím na účely spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia článku 16 GDPR
   
 3. na výmaz ( "právo byť zabudnutý"), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, ak už nebudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, ak nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie ;
   
 4. na obmedzenie spracovania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
   
 5. na prenos údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
   
 6. namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.

 

Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

V prípade pochybností o spracovaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

 
Riešenie sporov:

 • Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.
 • Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ju kupujúci neodmietne.
 • Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať.
 • Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (coi.sk).

 

Ostatné

Záloha na tovar

V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je na sklade, alebo množstvo tovaru, ktoré nie je obvyklé, môže byť zo strany predávajúceho požadovaná úhrada zálohy. Predávajúci sa zaväzuje o požiadavke zálohovej platby informovať kupujúceho bezodkladne.

Darčeky

Ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. Pokiaľ nedôjde k vráteniu zo strany kupujúceho, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia riadne možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

Zľavové kupóny

Ak dostane zákazník zľavový kupón na základe realizovanej objednávky, je oprávnený tento kupón využiť v objednávke nasledujúcej. Tento kupón nie je možné spätne uplatniť v tej istej objednávke, z ktorej bol vygenerovaný. Ak dôjde k stornovaniu objednávky, nie je možné zľavový kupón z nej vychádzajúce, použiť v objednávke nasledujúcej. Zľavový kupón nie je možné vymeniť za peniaze.

Informácie a poradenstvo

Všetky ústne a písomné údaje o vhodnosti a možnosti použitia dodávaného tovaru sú oznamované podľa najlepšieho vedomia predávajúceho. Predstavujú však iba jeho hodnoty skúseností a informácií, ktoré predávajúci získal sám, od výrobcu či svojho dodávateľa.

Sťažnosti

Sťažnosti a pripomienky kupujúceho, ktoré sa týkajú zmluvného vzťahu uzavretého medzi predávajúcim a kupujúcim, vybavuje predávajúci v súlade s platnými predpismi, kedy sťažnosti a pripomienky môže zákazník uplatniť v ktorejkoľvek predajni predávajúceho alebo použiť linku prianí a sťažností na tel. +420 773 955 447 alebo e-mailovú adresu: info@phototools.cz . Ak je sťažnosť svojím obsahom reklamáciou tovaru, bude táto sťažnosť vybavená ako reklamácia v súlade s platnými právnymi predpismi.

Elektroodpad

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrozariadení, batérií a akumulátorov v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrozariadenia pri nákupe nového podobného elektrozariadenia alebo batérií či akumulátorov na akékoľvek predajni predávajúceho.

Elektronická evidencia tržieb

Podľa zákona o evidencií tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

Písomná komunikácia

V prípade doručovania písomností medzi účastníkmi sa za doručovaciu adresu považujú sídlo predávajúceho a adresy kupujúceho uvedené v objednávke. Ostatné neuvedené záležitosti sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

 

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom. Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstrannej odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. januára 2016.