Fotografické režimy

NIKON

Auto / Automatický mód
Ideálny pre úplných začiatočníkov, fotoaparát sa nastaví automaticky.

Auto Flash Off / Automatický mód s vypnutým bleskom
Mód vhodný do múzeí, divadiel a všade tam, kde by vás blesk mohol dostať do problému.

Portrait / Portrét
Fotoaparát zjemní kožu pomocou clony a zároveň odcloní pozadie.

Landscape / Krajina
Mód určený pre snímky krajiny a panorámu vyhotovenú cez deň. Pri horších svetelných podmienkach budete potrebovať statív.

Child / Deti
V tomto móde fotoaparát automaticky zvýrazní farebné tóny a pozadie, ale zároveň zachová jemné prírodné tóny a farbu pokožky.

Sports / Šport
Vypnutý blesk a kratší / rýchlejší čas, ktorý vám pomôže zmraziť pohybujúce sa objekty.

Close-up / Macro
V tomto režime sa uprednostňuje menšia clona pre výrazné detaily (zvážte použitie statívu).

Night Portrait / Nočný portrét
Odpálený blesk osvieti vašu tvár alebo postavu a dlhý expozičný čas sa postará o "vysvietenie" tmavého okolia.

Manual / Manuálny mód
Expertný mód, v ktorom čas, clonu aj iso nastavujete ručne. Fotoaparát vám ale v prípade núdze napovie vlastné hodnoty.

Aperture Priority / Priorita clony
Tento režim použijete, pokiaľ chcete ovplyvniť hĺbku ostrosti a nezáleží vám pritom až toľko na expozičnom čase, ktorý sa nastaví automaticky. Spravidla ostrenie na konkrétny objekt či produktovú fotografiu.

Shutter Priority / Priorita času
Tento režim použijete, pokiaľ chcete ovplyvniť dobu expozície a nezáleží vám pritom až toľko na použitom clonovom čísle, ktoré sa nastaví automaticky. Použiteľné pre nižšiu svetelnosť či nestále alebo pomaly sa pohybujúce objekty.

Program AE / Automatický mód s možnosťou úpravy nastavenia
Automatický režim kombinujúci módy A a S. Fotoaparát automaticky volí hodnoty času a clony. Pokiaľ zmeníte jednu z hodnôt, druhá sa automaticky dopočíta a nastaví.

Giude / Sprievodca
Špeciálna funkcia pre začiatočníkov, ktorá vás prevedie nastavením a ovládaním fotoaparátu.

 

CANON

Full Auto / Plne automatický mód
Režim idiot - zelený štvorček, ktorý automaticky nastaví akékoľvek hodnoty za vás.

Creative Auto / Kreatívny mód
Automatický mód s možnosťou úpravy clony a kompenzácie expozície. *Len na relatívne nových modeloch.

Metered manual / Manuálny mód
Expertný mód, v ktorom čas, clonu aj iso nastavujete ručne. Fotoaparát vám napovie vlastné merané hodnoty.

Aperture priority / Priorita clony
Vy nastavíte clonu a fotoaparát k nej dopočíta čas.

Shutter priority (time value) / Priorita času
Alternatíva k Aperture priority - vy nastavíte čas a fotoaparát dopočíta clonu.

Program shift / Automatický mód s možnosťou úpravy nastavenia
Automatický režim kombinujúci módy A a S. Fotoaparát spáruje k zadanej hodnote času (clony) zodpovedajúcu clonu (čas). Pokiaľ zmeníte jednu z hodnôt, druhá sa automaticky dopočíta a nastaví.

Movie / Video
Režim video kamery.

Portrait / Portrét
Automaticky volí širokú clonu (nízke číslo). Zmyslom je zvýrazniť tvár a odcloniť pozadie.

Landscape / Krajina
Opak portrétneho režimu. Automaticky volí maximálnu možnú (úzku) clonu, aby vykreslil čo možno najviac detailov s vysokou hĺbkou ostrosti.

Close-up / Macro
Režim uprednostňujúci nízku clonu pre detail s odcloneným pozadím.

Sports / Šport
Vhodné pre zachytenie pohybujúcich sa objektov. Fotoaparát volí čo možno najkratší čas za účelom zmrazenia pohybu.

Night portrait / Nočný portrét
Kombinácia blesku s dlhým časom. Blesk osvieti postavu a dlhý čas vykreslí tmavé pozadie.

Flash off / Vypnutý blesk
Plne automatický režim s vypnutým bleskom.

Automatic depth of field / Priorita zaostrenia
Rozšírený mód priority clony - vy určíte, ktorá časť fotografie má byť zaostrená a fotoaparát zvolí k tomu zodpovedajúcu clonu.